• Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach
    • Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Herb Polski
  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Poniedziałek 15.08.2022
  • Galeria zdjęć

    brak danych
   • Deklaracja dostępności

   •  

     

    Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsszymany.edupage.org/

    Data aktualizacji: 2020-10-23.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

    • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • Zdjęcia z wydarzeń nie poosiadają pełnych opisów alternatywnych
    • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-11.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hanna Wnuk, e-mail: sp.szymany@ug.szczytno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 896221153. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury odwoławczej

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich    https://www.rpo.gov.pl/

     

    Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

    Dostępność architektoniczna

    1. Siedziba Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanach  mieści się w budynku numer 21.
    2. Przed szkołą nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
    3. Do budynku prowadzą 2 wejścia:  wejście A - schody , wejście B - posiada jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych.
    4. Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
    5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
    7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
    8. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.